Sinds januari 2009 publiceert het KNMI maandelijks de tijdreeksen van de dagelijkse waarnemingen van het 326 meetstations tellende meetnet van KNMI-neerslagstations

Maandelijks worden deze gegevens opgehaald, vervolgens worden voor enkele KRW-gebiedsindelingen per gebied per dag de hoeveelheid neerslag in mm/dag en in m3/dag uitgerekend. De periode waarover deze hoeveelheden berekend worden loopt vanaf 01-01-1996.

Karakteristiek van de gegevens.

Tot en met februari 2009 zijn ongeveer 6,9 miljoen waarnemingen gepubliceerd van de 326 meetstations. Daarvan zijn ongeveer 3,5 miljoen waarnemingen groter dan nul mm/dag en ongeveer 0,05 miljoen ontbrekend. De ontbrekende waarnemingen vormen een klein nauwkeurigheids probleem, belangrijker is het verschijnsel dat teruggaande in de tijd het aantal neerslag stations afneemt. De gevolgen voor de berekening worden hieronder toegelicht. Naast de neerslag in de vorm van regen wordt ook sneeuw apart geregistreerd. Sneeuwval is NIET betrokken in de berekeningen!

Formaat downloadbestanden.

De downloadbestanden zijn zgnd. zip bestanden met daarin opgeborgen een ascii gecodeerd .txt bestand in csv formaat. Het scheidingsteken tussen de velden is een ; (punt-komma), teksten zijn omgeven met een " (dubbel-quote) teken, de datum is in het formaat "jjjj-mm-dd" en de decimaal is een . (punt).

De opbouw van het downloadbestand is als volgt:

VeldBetekenisOpmerking
Code gebiedDe identificatie van het betreffende gebied 
DatumDatum 
Aant. stations mogelijkAantal meetstations dat gebruikt is voor de berekening 
Aant. stations werkelijkAantal stations met metingenDit is een indicatie voor de betrouwbaarheid van de berekende neerslag.
mm neerslagmm neerslag op de betreffende datum gemiddeld over het betreffende gebied. 
m3 neerslagm3 neerslag op de betreffende datum gemiddeld over het betreffende gebied. 

Toelichting berekening.

In onderstaande afbeelding ziet u de 326 neerslagstations van het KNMI.

Neerslagstations KNMI
Neerslagstations KNMI

Met het programma Open Jump zijn uit de ligging van de neerslagstations zogenoemde thiessenpolygonen berekend (zie onderstaande afbeelding)

Thiessenpolygonen van neerslagstations
Thiessenpolygonen van neerslagstations

Wanneer een station ontbreekt ontstaat een afwijkend patroon van vlakken. Omdat er slechts een gering aantal ontbrekende waarnemingen zijn, is niet voor elke ontbrekende waarneming een nieuwe verzameling thiessenpolygonen berekend. Dit is wel gedaan voor de toename in meetstations (voor het gebied van HHNK! In 2006 is het meetstation Assendelft in gebruik genomen, voor de berekening van de neerslag per gebied is gebruik gemaakt van twee sets thiessenpolygonen, 1 met en 1 zonder Assendelft. Die zonder Assendelft is gebruikt voor de sommen vanaf 1996 tot de ingebruikname van Assendelft enz.)

In onderstaande afbeelding wordt de intersectie tussen de vlakken van de GAF90 gebiedsindeling en de Thiessenpolygonen weergegeven. Een GAF90 gebied is dus opgebouwd uit 1 of meer deelgebieden, waarvan de neerslag bepaald is door het betreffende neerslagstation.

Thiessenpolygonen over GAF90 gebieden
Thiessenpolygonen over GAF90 gebieden

De neerslag van een GAF90 gebied is het naar rato van oppervlak gewogen gemiddelde van de neerslag van de betreffende neerslagstations.