Met verrijking van meetpunten wordt informatie getoond over de omgeving waar een meetpunt in ligt. Hierbij kun je denken aan:

  • In welke KRW-afwateringseenheid ligt het punt
  • In welke gemeente ligt het punt
  • Welke soort bodem is er rondom het punt
  • Welk landgebruik is er rond het punt
  • Welke afmetingen heeft de waterloop waar het punt in ligt
  • ...

Dit zijn allemaal vragen die met een GIS bewerking te beantwoorden zijn. Echter aan het gebruik van GIS gereedschappen kleeft o.a. als nadeel dat al snel sprake is van het verschijnsel Vendor lock-in.

Ter illustratie zijn twee kleine applicaties gemaakt die toont dat dergelijke vragen ook via een (in dit geval primitieve) webservice te bevragen zijn:

  • De basis url voor de primitieve webservice is: http://hnk-water.nl/cgi-bin/mpv.py
  • Een demonstratie toepassing met een interactieve kaart gebruik makend van open layers en open streetmap. (Bodem info is afkomstig uit de bodemkaart voor Nederland schaal 1:50000, Land gebruik komt uit de LGN-6, Gemeenten uit de gemeentelijke indeling 2013,de KRW-afwateringseenheden uit de gaf90 laag uit de KRW.gdb en de legger informatie komt uit de sde laag waterlopen_legger_vastgesteld_20140120 )

Er kunnen 5 variabelen meegegeven worden aan de webservice:

variabelenaamdoelvoorbeeldwaarde
mp_cId of code van een meetpuntmeetpunt_33
mp_xX coordinaat (RD stelsel in m)124172
mp_yY coordinaat (RD stelsel in m)513343
mp_rStraal van een cirkel met als middelpunt mp_x en mp_y in m250
mp_sSoort uitvoer ( 1 teken)de letter h = html, elke andere waarde is platte tekst

Voorbeelden:

http://hnk-water.nl/cgi-bin/mpv.py Start met default waarden met html uitvoer

http://hnk-water.nl/cgi-bin/mpv.py?mp_c=Meetpunt_12&mp_x=108236&mp_y=501983&mp_r=500 Aanroep met html uitvoer (default)

http://hnk-water.nl/cgi-bin/mpv.py?mp_c=Meetpunt_12&mp_x=108236&mp_y=501983&mp_r=500&mp_s=x Aanroep met platte tekst uitvoer (mp_s = ongelijk aan h)

Voor een projectje waarbij voor ca 800 punten gegevens van de dichtstbijzijnde waterloop en gegevens over grondsoort en landgebruik nodig waren is de website bevraagd middels een python scriptje. Invoer voor het scriptje is een csv bestand met 3 kolommen (ID, X en Y als RD coordinaten in m); uitvoer is een csv bestand met extra velden voor gemeente, krw gafgebied, leggergegevens dichtstbijzijnde waterloop, grondsoort en landgebruik. Het script werkt onder python 2.7 en is hier verkrijgbaar batch_puntverrijk.zip

De applicatie is als volgt gebouwd: Vanuit de ArcGis databases zijn de diverse lagen als shape bestanden geexporteerd. (Lgn is een rasterbestand, dit is als een Erdas img bestand geexporteerd en vervolgens met gdal omgezet naar een shape ) De shapes zijn ingelezen in een spatialite database, met enkele queries worden enkele een punt in polygoon operaties en enkele intersects uitgevoerd. Met python wordt de webinterface gemaakt en de resultaten vertaald naar percentages en het leesbare landgebruik.