ecim, maakt ecolims importbestanden

Met het programma ecim kunnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

 • Het omzetten van rapportagebestanden van waterproef naar een importbestand voor ecolims.
 • Na succesvol inlezen van het importbestand kunnen de rapportagebestanden gearchiveerd worden.
 • Na aanpassingen van de moedertabel met parameters in de bmw database kan een parameter import bestand voor ecolims gemaakt worden.
 • Na aanpassingen aan de meetpunten shape in arcmap en het bijwerkenvan de moedertabel met meetpunten in de bmw database kan een locatie import bestand voo ecolim gemaakt worden.

In de volgende paragrafen worden de functies nader toegelicht.

 • Gebruik van ecim is alleen mogelijk met een gebruikersprofiel met toegangsrechten conform die voor cluster Onderzoek, bovendien moet het profiel voorzien zijn van toegang tot python2.6 en de dbfpy bibliotheek
 • De ecim-map is te vinden in de map: F:\BBP\11_Monitoring_Wtr_Sys\02_Wtr_Kwal\01_Wtr_Kwal\_W_\ecolims
 • Het programma (ecim.pyw) staat in de map ecim\inc, het configuratiebestand (ecim.ini) en het bestand met de aansluit-opdrachten voor de waterproef server (connect.bat) staan in de map ecim\etc, de waterproef rapportage bestanden worden tijdelijk neergezet in map ecim\archief en vervolgens gearchiveerd in ecim\archief\zip, de uitvoerbestanden ecim.csv, ecim_log.txt, parimp.dbf, locimp.dbf, vertaal_jjjjmmdd.html en meetpunt_jjjjmmdd.html staan in de map ecim\tmp.

Starten en stoppen van ecim

Starten vanuit de verkenner naar de map ecim\inc , open ecim.pyw;

er verschijnt korte tijd een "command-window" met een aantal boodschappen, het configuratiebestand met instellingen wordt ingelezen, er wordt verbinding gemaakt met de server van waterproef en na enkele seconden verschijnt het scherm van ecim:

Het scherm van ecim bestaat uit 2 delen, in het het linkerdeel verschijnen meldingen van ecim, in het rechterdeel staan het aantal regels in het ecolims csv import bestand met waarnemingen en het aantal regels in het log bestand. Het meldingen-scherm wordt geleegd bij afsluiten van ecim. Wanneer ecim problemen ondervind bij het omzetten van rapportages van waterproef (niet bekende coderingen van meetpunten en/of analyseparameters) worden die vastgelegd in het log. Er wordt melding van fouten gemaakt in het meldingen scherm, de afzonderlijke fouten zijn terug te lezen in het log-bestand.

Stoppen met het menu-onderdeel Bestand en dan de keuze Stop.


Conversie naar ecolims import-bestanden

In het menu onderdeel conversie komen 4 functies beschikbaar:

 1. Leeg Ecolims import tabel
 2. Waterproef rapportage
 3. Parameter import
 4. Locatie import

Leeg import tabel

Bij de keuze leeg import tabel wordt de import tabel (ecim.csv) geleegd, in het meldingenscherm wordt melding gemaakt van het leegmaken van het mport bestand en in het rechterdeel wordt het aantal regels van het ecolims csv importbestand getoond (nul).

Waterproef rapportage

Na de keuze voor Waterproef rapportage wordt een invoerscherm getoond met de beschikbare rapportagebestanden op de server van waterproef.

Door een rapportagebestand te selecteren en te openen wordt het bestand omgezet naar het ecolims csv importbestand (ecim.csv).

Indien de omzetting foutloos verloopt, wordt het rapportagebestand verplaatst naar de map ecim\archief, er wordt melding gemaakt van de omzetting en het aantal regels van het ecolims import bestand wordt bijgewerkt.

Wanneer ecim onbekende meetpuntcodes of onbekende analysecodes tegenkomt, faalt de omzetting. Het rapportagebestand wordt NIET verplaatst. Er wordt per fout een regel toegevoegd aan het log-bestand en er verschijnt in het meldingenscherm de melding van fouten tijdens de omzetting. LET OP: de fouten worden geconstateerd tijdens het omzetten, er worden toch regels toegevoegd aan het ecolims import bestand Dit bestand zal niet ingelezen worden door ecolims en je zult gebruik moeten maken van leeg import tabel!!! De te nemen actie is afhankelijk van de geconstateerde missers, hetzij bijwerken van meetpunten / parameters, hetzij een herrapportage door waterproef na correctie. Het logbestand ecim_log.txt (in de tmp map) kan ingezien worden via het menu onderdeel extra en dan de keuze toon logbestand Zo nodig kunnen rapportage bestanden opnieuw ingelezen worden, door ze eerst terug te zetten naar de inleesmap op de waterproef server. Dit kan via het menu onderdeel archiveren de keuze Terugzetten waterproef rapportage.

Parameter import

Met de keuze Parameter import wordt een ecolims parameter import bestand gemaakt. (parimp.dbf in de tmp map). Tegelijk wordt een html bestand gemaakt met de vertaallijst met coderingen en omschrijvingen die overeengekomen zijn met waterproef naar de coderingen voor ecolims.

Locatie import

Met de keuze Locatie import wordt een ecolims locatie import bestand gemaakt. (locimp.dbf in de tmp map). Tegelijk wordt een html bestand gemaakt met de meetpuntenlijst met codering, omschrijving, x en Y coordinaat, longitude latitude (decimaa) en zo mogelijk de cbs-code van de gemeente en het KRW watertype.


Archiveren

In het menuonderdeel Archiveren zijn twee functies beschikbaar:

 1. Terugzetten waterproef rapportage
 2. Archiveren lab. rapportage

Terugzetten waterproef rapportage

Na de keuze Terugzetten waterproef rapportage wordt een vervolgscherm getoond met de rapportagebestanden in de ecim/archief map.

Door een bestand te selecteren en te openen zal het bestand teruggezet worden in de map met rapportagebestanden op de waterproef server, het bestand kan nogmaals omgezet worden naar een ecolims import bestand. Er wordt melding gemaakt van het terugzetten.

Archiveren lab rapportage

Na de keuze Archiveren lab rapportage wordt een vervolgscherm getoond met de rapportagebestanden in de ecim/archief map.

Door een bestand te selecteren en te openen zal het bestand ingepakt worden en toegevoegd worden aan een zip-bestand Ajjjj_mm.zip in de map ecim\archief\zip. Er wordt melding gemaakt van het archiveren.


Extra

In het menuonderdeel Extra zijn twee functies beschikbaar:

 1. Toon log bestand
 2. Instellingen

Toon logbestand

Na de keuze Toon logbestand verschijnt een venster met de inhoud van het logbestand.

Het beheren (legen) van het logbestand dient buiten ecim te gebeuren. ecim_log.txt is een gewoon ascii tekstbestand dat met "kladblok" geopend kan worden, het staat in de ecim\tmp map.

Instellingen

Na de keuze Instellingen verschijnt een venster met de instellingen uit het ecim.ini bestand. Hierin staan de paden naar verschillende voor ecim essentiele bestanden.

Voor het maken van aanpassingen is het raadzaam eerst een backup te maken van het ecim.ini bestand en de ecim/etc map. Aanpassingen kunnen zowel via dit scherm als rechtstreeks in het ecim.ini bestand gemaakt worden.


Help

Na de keuze Uitleg bediening ecim uit het menuonderdeel help wordt een venster getoond met een opsomming van de functies van ecim.