Met de Atlas met thematische kaarten van de waterkwaliteit kan snel een overzicht verkregen worden van de geografische spreiding van enkele stoffen in het beheersgebied van HHNK. Door een keuze te maken uit de keuzelijstjes voor:

 • Gebieden
 • Parameters (stoffen)
 • Seizoen
 • Periode
 • Statistiek
 • Kleurschema

wordt de kaart gekozen. Het kaartbeeld geeft een globale indruk, alle meetpunten die in de loop van de gekozen periode resultaten hebben tellen mee. Alle watertypen doen mee. Zowel metingen van het Basis Meetnet Waterkwaliteit als van overige projecten zijn gebruikt.

Gebieden

Er kan gekozen worden uit KRW-afwateringseenheden (GAF90) of KRW-deelafvoergebieden (GAF70). Dit zijn de in 2007 gedefinieerde en in 2008 vastgestelde gebieden. In de database is al rekening gehouden met de definitie van het gebied Park van Luna in Heerhugowaard, echter daar is nog geen GIS-bestand voor beschikbaar. Dit waterlichaam wordt nog niet getoond. De resultaten voor polder Heerhugowaard zijn exclusief de meetpunten voor Park van Luna. Het is overigens goed denkbaar andersoortige gebiedsindelingen te maken (bijv. per gemeente).

Stoffen

De keuze voor stoffen is ingegeven door het volgende:

 • ofwel is het een sturende factor voor de ecologie (Fosfor, Stikstof, Chloride, Sulfaat)
 • ofwel het is een respons op die stuurfactoren (Chlorofyl, Doorzicht)
 • ofwel het is een probleemstof waarvan in de loop der jaren veel metingen naar zijn gedaan (Koper, Zink)

In alle gevallen zijn per periode duizenden metingen gewenst. De resultaten voor chlorofyl worden in de jaren na 2009 beinvloed door de vele metingen in het zwemwater met het fluoroprobe instrument. Deze resultaten zijn ook uitgedrukt als chlorofyl met als kanttekening dat het een fractie specifiek voor blauwalgen, groenalgen enz. betreft. Voor Koper en Zink zijn de resultaten van zowel ongefiltreerde als gefiltreerde monsters gebruikt.

Seizoen

Voor de ecologie is het zomerseizoen van groot belang, dit geldt veel minder voor de probleemstoffen. Daarom is een keuze mogelijk tussen cijfers die uitsluitend in het zomerseizoen (april t/m september) of die het hele jaar door verkregen zijn.

Periode

Omdat de meetnetten van het hoogheemraadschap een belangrijke cyclische component hebben is het noodzakelijk de resultaten over voldoende jaren te aggregeren om een gebiedsdekkend beeld te krijgen. Er is gekozen voor decennia. Omdat de database ggegevens bevat vanaf 1977 heb(ben) het eerste (en laatste) decennium betrekking op minder dan 10 jaar. In de legenda van een kaart staat dit vermeld.

Statistiek

Er kan gekozen worden uit:

 • Gemiddelde waarde
 • De 50 percentiel waarde (of mediaan)
 • De 75 percentiel waarde
 • De maximum waarde

Kleurschema

Er zijn vier kleurenschema's gekozen volgens de aanbevelingen voor leesbaarheid vlgns Colorbrewer