De monitoringsinspanning van het hoogheemraadschap wordt in belangrijke mate gestuurd door de vereisten die de Europese Kader Richtlijn Water

 (afgekort KRW) stelt.

In de stroomgebiedbeheerplannen staan de beschrijving van watersystemen, doelen en maatregelen om schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater te bereiken.

In het waterkwaliteitsportaal kunt u de bronbestanden met meetgegevens voor de beoordelingen vinden evenals de factsheets per waterbeheerder.

Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) publiceert met enige regelmaat evaluaties van het Nederlandse beleid.

Ter onderbouwing van het aanpassen van doelen voor stikstof en fosfaat is een uitgebreide studie naar de achtergrondconcentraties van N en P uitgevoerd. De resultaten van deze studie was input voor drie vervolgstudies.

 1. KRW-verkenner_RHK_Radboud
 2. PC-Lake/PC-Ditch_WiBo
 3. analyse_licht_nutrient_K&B_HvD

Uiteindelijk mondden deze studies uit in het rapport: Herziening KRW doelen HHNK SGBP1 en SGBP2

Ten behoeve van de inspraakronde op het stroomgebiedbeheerplan eind 2014 is de ontwikkeling in het gebied van HHNK getoond. Deze inhoud is tijdens de inspraak zichtbaar geweest op de hhnk website.

Bij de beoordelingsronde van 2015 zijn 2 presentaties beschikbaar gemaakt. In Vergelijking_toestand_waterlichamen_2009_2014_2015.pdf worden de ontwikkelingen in de tijd belicht en in Vergelijking_chemie_2009_2014_2015_werk.pdf wordt nader ingegaan op de chemie.

De gepubliceerde factsheets zijn per waterlichaam en per versie te downloaden.

Nieuws

 • mei 2018, Thematische kaarten aangepast (figuur met aantallen metingen per periode toegevoegd).
 • november 2017, Meetnetten aangepast, meetnetten opgenomen in download meetpunten
 • maart 2017, Imwa meetwaarden gereedschap toegevoegd in de rubriek Gereedschappen
 • maart 2017, Meetpunten atlas bijgewerkt (Watertypen versie 2016 toegevoegd)
 • december 2016, Stoffen tov MAC-MKN, hoe vaak zijn stoffen gemeten, hoe vaak en hoeveel boven de MAC-waarde enz.
 • september 2016, Directe download meetresultaten als GeoJson of CSV toegevoegd in de rubriek Gereedschappen.
 • januari 2016, Bladzijde KRW geeft toegang tot diverse KRW rapportages en factsheets
 • december 2015, Demo voor een Dataportaal HPZ en demo voor Dijkprofielen gemaakt.
 • oktober 2015, Het hoofdrapport van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor is toegevoegd.
 • september 2015, Thematische kaarten aangepast (nieuwe achtergrond toegevoegd voor betere leesbaarheid, start nu op met de periode 2010-2014 met kleurschema rood) De schalen zijn aangepast zodat meer details zichtbaar worden.
 • september 2015, Statistiek per gebied heeft nu ook data van zwevend stof.
 • september 2015, Meetpunten atlas, kies een meetpunt en er komt een bladzijde met luchtfoto's, foto's, chloride en sulfaatgehaltes, huidig KRW type en overige achtergrondinfo.
 • mei 2015, Signalen Datawatt voor 2011, een bladzijde om historische reeksen meetdata van gemalen die geregistreerd zijn met de oude datawatt / tmx apparatuur op te halen.
 • Oudernieuws