De vs wordt opgeleverd met een minimale en kale ubuntu 10.4 server install.

stap 1 wijzig ww van root

Vervolgens als root: apt-get update

gevolgd door apt-get upgrade

Deze twee commando's dagelijks uitvoeren om evt veiligheids updates te verwerken.

Vervolgens in /etc/ssh/sshd_config poort 443 activeren met de regel:

port 443

als root /etc/init.d ssh restart

Hiermee is de vs met ssh op poort 443 te benaderen.


Dan de installatie van een betrekkelijk groot aantal pakketten als root met apt-get install pakketnaam:

 • python-imaging
 • python-matplotlib
 • libapache2-mod-python
 • python-scipy
 • python-xlwt
 • python-xlrd
 • php5-gd
 • php5-sqlite
 • sqlite3
 • proj
 • gdal-bin
 • python-gdal
 • cgi-mapserver
 • mapserver-bin
 • python-mapnik
 • mapnik-utils
 • postgis
 • postgresql-8.4-postgis
 • awstats

In /etc/apache2/httpd.conf de volgende aanpassingen tbv mod_python en awstats:


    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +FollowSymLinks
        Order allow,deny
        Allow from all
                # onderstaande 3 regels toevoegen
        AddHandler mod_python .py
        PythonHandler mod_python.publisher
                PythonDebug Off
    </Directory>

 Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
 Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
 Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
 ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
 Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Dan in /usr/share/proj/epsg de regels voor de google mercator projectie en de rd projectie naar boven halen en aanpassen volgens: http://oegeo.wordpress.com/2008/05/20/note-to-self-the-one-and-only-rd-projection-string/

Google mercator heeft numer 3785 en Rd heeft nummer 28992, de eerst vier regels worden:

 # Amersfoort / RD New
 <28992> +proj=sterea +lat_0=52.15616055555555 +lon_0=5.38763888888889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +units=m +towgs84=565.2369,50.0087,465.658,-0.406857330322398,0.350732676542563,-1.8703473836068,4.0812 +no_defs <>
 # Popular Visualisation CRS / Mercator (deprecated)
 <3785> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs <>

Nu gebruikers toevoegen:

 adduser username

en extra groupen

 addgroup groupname

en (extra) groepen aan gebruikers

 adduser username groupname 

Op dit punt is de server technisch klaar voor het uitvoeren van python en php scripts via de apache webserver, kan mapserver gebruikt worden als geo-webmapping server, kan postgis gebruikt worden, zijn de projecties voor het RD stelsel aangepast en kunnen statistieken van het gebruik via het web bekeken worden.

Tbv ophalen data voor aanmaak grafieken met phplot:

apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl

Voor het maken van verspreidingskaarten is de python-gdal library nodig:

apt-get install python-gdal

Voor het bijwerken van Turbo-NDFF gebruiken we spatialite. Installatie van spatialite in Ubuntu 10.4 breekt echter de installatie van mapserver (waarschijnlijk verschillende versies van de GDAL library). Mapserver kan niet gemist worden, daarom een versie van spatialite gebruiken met een statisch gelinkte GDAL library , spatialite 2.3.1 is een iets oudere, maar bruikbare versie. Downloaden in het ndff account.

voor de installatie van openpyxl (behandelen van xslx bestanden):

apt-get install python-openpyxl

voor het gebruik van easy_install voor python:

apt-get install python-setuptools