vorige config staat hier

De vs wordt opgeleverd met een minimale en kale ubuntu 14.04 server install

Stap 1: paketten installeren

 • wijzig ww van root
 • $ sudo apt-get update
 • $ sudo apt-get upgrade

Volgende pakketen installeren

 • python-imaging
 • python-matplotlib
 • libapache2-mod-python
 • libapache2-mod-wsgi
 • apache2-mpm-worker
 • python-scipy
 • python-xlwt
 • python-xlrd
 • php5-gd
 • php5-sqlite
 • sqlite3
 • libproj-dev
 • proj-bin
 • proj-data
 • gdal-bin
 • python-gdal
 • cgi-mapserver
 • mapserver-bin
 • python-mapnik2
 • mapnik-utils
 • mapnik-doc
 • postgis
 • postgresql-9.3-postgis-2.1
 • awstats
 • libgeo-ipfree-perl
 • libnet-ip-perl
 • curl
 • libcurl3
 • libcurl3-dev
 • php5-curl
 • python-gdal
 • libapache2-mod-php5
 • libapache2-mod-geoip
 • libjpeg62
 • zip
 • fonts-liberation
 • fonts-inconsolata
 • ttf-georgewilliams
 • apache2-utils
 • javascript-common
 • libapache2-mod-wsgi
 • apache2-mpm-prefork
 • python-virtualenv
 • libopenblas-base
 • libopenblas-dev
 • python-bitarray
 • imagemagick
 • postgresql-server-dev-9.3
 • spatialite-bin
 • libspatialite-dev
 • libfreetype6-dev
 • libxslt1-dev

Opruimen:


 $ sudo apt-get update autoremove

 • Owslib en dbfpy moeten via een alternatieve weg worden geinstalleerd:

 $ sudo pip install Owslib
 $ cd /root
 $ sudo mkdir libs
 $ cd libs
 $ wget http://sourceforge.net/projects/dbfpy/files/dbfpy/2.2.5/dbfpy-2.2.5.tar.gz
 $ tar xzf dbfpy-2.2.5.tar.gz
 $ cd dbfpy-2.2.5
 $ python setup.py build
 $ python setup.py install

Stap 2: Users aanmaken


 $ for user in user1 user2 userx;do
 $ useradd -p $(perl -e'print crypt("<password>", "")') -s /bin/bash --home /home/$user -G www-data $user
 $ mkdir -p /home/$user
 $ chown -R $user.$user /home/$user
 $ done

Stap 3: Configs aanpassen

 • sshd

 $ sudo mv -f /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig;
 $ sudo sed '/Port/s/^.*$/Port\ 443/g' /etc/ssh/sshd_config.orig > /etc/ssh/sshd_config;

 • Apache2.4

Wijzig in /etc/apche2.conf onder '<Directory /var/www>' set 'AllowOverride All'. Dit is nodig om .htaccess te activeren


 $ cp /root/upgradeproc/apache2/conf-available/wsgi.conf /etc/apache2/conf-available/
 $ cp /root/upgradeproc/apache2/conf-available/awstats.conf /etc/apache2/conf-available/
 $ cp /root/upgradeproc/apache2/conf-available/serve-cgi-bin.conf /etc/apache2/conf-available/
 $ cp /root/upgradeproc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/
 $ a2enmod python
 $ a2enmod wsgi 
 $ a2enmod rewrite
 $ a2enmod cgi
 $ a2enmod auth_digest
 $ a2enmod proxy
 $ a2enmod proxy_http
 $ a2ensite 000-default
 $ a2enconf awstats
 $ a2enconf wsgi
 $ a2enconf serve-cgi-bin 
 $ service apache2 reload
 $ service apache2 restart

Stap 4: Bestanden plaatsen

 • haal meest recente backup van /var/www, /usr/lib/cgi-bin en /usr/share/djangosites op van backup op fileserver
 • plaats de bestanden op de nieuwe server in /root/upgradeproc/:

 $ mv /var/www /var/www.orig
 $ cd /
 $ tar xvfz /root/upgradeproc/www.tgz
 $ rm /root/upgradeproc/www.tgz
 $ mv /usr/lib/cgi-bin /usr/lib/cgi-bin.orig
 $ cd /
 $ tar xvfz /root/upgradeproc/cgi-bin.tgz 
 $ rm /root/upgradeproc/cgi-bin.tgz
 $ cp /usr/lib/cgi-bin.orig/* /usr/lib/cgi-bin/
 $ tar xvfz /root/upgradeproc/djangosites.tgz
 $ rm /root/upgradeproc/djangosites.tgz

Stap 5: pmwiki

De oude pmwiki werkt niet met php5.5. upgrade pmwiki met de hand. handleiding staat hier: http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/Upgrades

 • cookbooks handytoc door autotoc en includeSite door includeUrl vervangen
 • voor een paar andere cookbooks en ook voor de triad skin kon ik upgrade voor installeren
 • edittable was ook verouderd, kon ik geen alternatief voor vinden en heb ik uitgeschakeld.
 • upgraden cookbooks gaat simpelweg door betreffende php files onder cookbook te vervangen en evt uit te zetten in local/config.php

Stap 6: Django sites

 • in /usr/share/djangosites/env staat de juiste virtualenv. mocht deze niet willen werken, dan kun je hem opnieuw installeren:

 $ virtualenv /usr/share/djangosites/env
 $ source /usr/share/djangosites/env/bin/activate
 $ cp /root/djangosites/requirements.txt /usr/share/djangosites/env/
 $ pip install -r requirements.txt

 • als er gebruik wordt gemaakt van postgresql db's moeten ze eerst met de hand worden aangemaakt

 $ sudo -u postgres createuser -D -A -P <dbuser>
 $ sudo -u postgres createdb -O <db> <dbuser>
 $ cd /usr/share/djangosites/<djangosite>
 $ python manage.py syncdb
 $ python manage.py <leesImportscript>

Stap 7: Spatialite

 • De nieuwe versie van spatialite vereist een lichte wijziging in een script:

 $ sudo cp /root/upgradeproc/spatialite/* /usr/lib/cgi-bin/

Stap 8: Tijd instellen


 $ sudo ntpdate pool.ntp.org
 $ sudo dpkg-reconfigure tzdata

kies Europe en vervolgens Amsterdam


 $ apt-get install ntp

 edit /etc/ntp.conf
 vervang de regels met server door:
 #server 0.nl.pool.ntp.org
 #server 1.nl.pool.ntp.org
 #server 2.nl.pool.ntp.org
 #server 3.nl.pool.ntp.org
 herlaad de ntp configuratie

 $ /etc/init.d/ntp reload
 $ /etc/init.d/ntp restart

Stap 9: Awstats

Installeer awstats en volg deze handleiding:

 http://blogging.dragon.org.uk/installing-awstats-on-ubuntu-14-04-lts/
 $ sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.hnk-watter.nl.conf

in deze file verander je het volgende:

 LogFile="/var/log/apache2/access.log"
 LogFormat=1
 SiteDomain="example.com"
 HostAliases="localhost 127.0.0.1 hnk-water.nl"
 DirCgi="/awstats"
 LoadPlugin="tooltips"
 LoadPlugin="graphgooglechartapi"
 LoadPlugin="geoipfree"
 SkipDNSLookupFor="REGEX[^192\.168\.]"
 AllowFullYearView=3
 AllowAccessFromWebToFollowingIPAddresses="127.0.0.1 192.168.2.0-192.168.2.255 194.151.97.59 194.151.97.50"

 $ sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=hnk-water.nl -update
 $ sudo vi /etc/cron.d/awstats

verander de eerste regel in

 # $ */10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=hnk-water.nl -update > /dev/null
 (er is een tweede regel waarvan ik niet weet wat het doet, die laat ik ongewijzigd)

$ sudo service cron restart


Stap 10 opruimen

$ rm -rf /root/upgradeproc